ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση
του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που ορίζονται από κεντρική
επιτροπή εξετάσεων.
 Οι μαθητές της Γ’ Τάξης Ημερησίου με την έναρξη του σχολικού έτους επιβεβαιώνουν
οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που είχαν υποβάλει στη
σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία ομαδοποιούνται τα τμήματα, οι σχολές και οι κατευθύνσεις
1ου εξαμήνου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα εξής:
1ο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5ο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων στα Επιστημονικά
Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση.
Οι προαναφερθείσες αποφάσεις εκδίδονται το αργότερο μέχρι τη λήξη εκάστου
σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο χρόνος
διενέργειας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο την
15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα
ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.
Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και
στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο
Επιστημονικό Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο
Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας
Προσανατολισμού).
Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο στα οποία θα έχουν πρόσβαση.
Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα
Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική
απόφαση.
Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία
κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα
Προσανατολισμού.
Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό
τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.
Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος
μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.
Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό
πεδίο είναι τα εξής:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας), Αρχαία Ελληνικά Ομάδας
Προσανατολισμού, Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:
 στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ.
Πεδίο.
 στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο.
 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας), Φυσική Ομάδας
Προσανατολισμού, Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:
 στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ.
Πεδίου.
 στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο.
 στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας), Μαθηματικά Ομάδας
Προσανατολισμού, Α.Ε.Π.Π. (Προσανατολισμού)
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:
 στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο.
 στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.
 στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ.
Πεδίο.
Ο βαθμός πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται με βάση τη επίδοση των
μαθητών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε
κάθε Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.
Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα
Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική
απόφαση.
 Η βαθμολογία των προαγωγικών εξετάσεων του Λυκείου δε θα συνυπολογίζεται στην
εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δε θα
ισχύσει η Τράπεζα Θεμάτων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πανεπιστημίων σε Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σερβία. Η σωστή επιλογή για επιτυχημένες σπουδές στο εξωτερικό σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Πολυτεχνείο στην Κεντρική Ευρώπη και άλλες 180 ειδικότητες στην Αυστρία.

Πανεπιστήμια ΙατρικήςΔίδακτρα (6 χρόνια)Γλώσσα Διδασκαλίας
Comenius Medical University in Bratislava, Slovakia9,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Jessenius Medical University in Martin, Slovakia9,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Safarik Medical University in Kosice, Slovakia10,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Gr.T. Popa Medical University in Iasi, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Ovidius Medical University in Constanza, Romania5,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Cluj Napoca Medical University in Cluj, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική και Γαλλική
Carol Davila Medical University in Bucharest, Romania7,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική και Γαλλική
Sofia Medical University in Sofia, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Varna Medical University in Varna, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Plovdiv Medical University in Plovdiv, Bulgaria8,000 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Novi Sad Medical University in Novi Sad, Serbia5,500 ευρώ ανά έτοςΑγγλική
Semmelweis Medical University in Budapest, Hungary18,200 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
University of Medicine in Szeged, Hungary15,200 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
University of Medicine in Pecs, Hungary16,750 δολάρια ανά έτοςΑγγλική
Vienna Medical University in Vienna, AustriaΔωρεάνΓερμανική

Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική είναι 6 χρόνια.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Στο εισαγωγικό τεστ για την Ιατρική εξετάζεται η βιολογία και η χημεία. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, για το οποίο σας προετοιμάζουμε πλήρως ώστε να έχετε 100% επιτυχία.

Ερωτήσεις Βιολογίας Χημείας

ΕΓΓΡΑΦΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Η εγγραφή στην Ιατρική είναι άμεση. Με μια απλή αίτηση στη σχολή μας ο υποψήφιος θεωρείται ευθύς φοιτητής στο πρώτο έτος της σχολής. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Συμπληρώστε Την Φόρμα Εγγραφής

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Η πρώτη εγκατάσταση γίνεται με την ευθύνη της εταιρίας Epimorphosi. Εμείς φροντίζουμε για την πρώτη εγκατάσταση, την εγγραφή, την κατατόπιση των φοιτητών, καθώς και για την εύρεση του κατάλληλου σπιτιού για τη διαμονή τους.

Διαβάστε Περισσότερες Πληροφορίες Για Την Διαδικασία

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σπουδές Ιατρικής στην Ευρώπη
Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση του ΠΤΥΧΙΟΥ  είναι άμεση.

Δείτε την Σύγκριση Διδάκτρων Στα Πανεπιστήμια Ιατρικής

 Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ